องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
http://www.fahuankorwang.com

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2549

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553    

         ประกาศออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553


 
Online:  1
Visits:  26,038
Today:  11
PageView/Month:  832